Blog

  -  Blog (Page 2)

Việc điều hành và quản lý con người luôn gặp vô vàn khó khăn, giữa việc chọn thái độ hay tài năng, giữa việc duy trì bản sắc văn hóa hay thực hiện bài toán lợi nhuận cho công ty,

Một cái tên thương hiệu với tôi không dễ đặt. Tên thương hiệu không chỉ đơn giản là một cái tên dễ nhớ, dễ đánh vần hay đơn giản chỉ để thể hiện cái tôi của người chủ doanh nghiệp. Lam

Phần 1: Tư duy, hiểu đúng về thương hiệu cá nhân Phần 2: Định vị thương hiệu cá nhân (Brand Image, Core values/Values Proposition/Perceived Value/Traits/Archetype) Phần 3: Kênh truyền thông Phần 4: 5 phần nhỏ về Creative Content, Communication, Customer's Journey. Tại sao Novak